پست ها برچسب خورده با ’ادبیات

فروردین ۳۱, ۱۳۹۲ | در: شخصی

رجحان خرد

 بسم الله الرحمن الرحیم چنين گويد ابوالحسن عبدالله ابن المقفع، رحمه الله، پس از حمد باری عز اسمه و درود بر سيد المرسلين عليه الصلاة و...

رجحان خرد

ایزد تبارک و تعالی بکمال قدرت و حکمت عالم را بیافرید و آدمیان را بفضل و منت خویش بمزیت عقل و رجحان خرد از دیگر جانوران ممیز گردانید؛ زیرا که عقل بر اطلاق کلید خیرات و پای بند سعادات است و مصالح معاش و معاد و دوستکامی دنیا و رستگاری آخرت بدو بازبسته است.