درباره من

محمد جواد ثابت

  • مدرس، ارزیاب، طراح و مجری کانون های ارزیابی و توسعه
  • مدرس و مشاور طراحی و پیاده سازی سیستم های ارزیابی عملکرد
  • مشاور و مدرس کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک و متوسط
  • مدرس دانشگاه و صنعت در دوره های منابع انسانی و مهارت های مدیریتی
  • پست الکترونیک: mjavad.sabet@gmail.com

رجحان خرد

ایزد تبارک و تعالی بکمال قدرت و حکمت عالم را بیافرید و آدمیان را بفضل و منت خویش بمزیت عقل و رجحان خرد از دیگر جانوران ممیز گردانید؛ زیرا که عقل بر اطلاق کلید خیرات و پای بند سعادات است و مصالح معاش و معاد و دوستکامی دنیا و رستگاری آخرت بدو بازبسته است.