پست ها برچسب خورده با ’علوم اجتماعی

بازی اولتیماتوم یکی از بازی های ساده ی چانه زنی از خانواده ی دوراهی زندانی است که توسط اقتصاد دانان تجربی به طور گسترده مورد مطالعه قرار...

رجحان خرد

ایزد تبارک و تعالی بکمال قدرت و حکمت عالم را بیافرید و آدمیان را بفضل و منت خویش بمزیت عقل و رجحان خرد از دیگر جانوران ممیز گردانید؛ زیرا که عقل بر اطلاق کلید خیرات و پای بند سعادات است و مصالح معاش و معاد و دوستکامی دنیا و رستگاری آخرت بدو بازبسته است.